มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส
ต่อต้านการทุจริตทุกคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ