มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส
ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ